Balvu Novada muzejs Saļmas jeb psalmi mūsu pusē! - Balvu Novada muzejs
Balvu Novada muzejs

Saļmas jeb psalmi mūsu pusē!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2016

Saļmas mūsu pusē.

Oktobra mēnesis Balvu Novada muzejā tika veltīts saļmu jeb psalmu dziedāšanai Ziemeļlatgalē. Lai vairāk uzzinātu par šo tradīciju, 28.oktobrī muzeja apmeklētāji tika aicināti uz tikšanos ar Kubulu ansambļa “Vakarblāzma”  un Balvu saļmu dziedātājiem, lai rastu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem: kas ir saļmas, saļmis, salmys, saļmes, psaļmys, psaļmis, psalmi, … atkarībā no izloksnes? kāpēc un kad tās dzied?,  kur meklēt dziedātājus, kas varētu lūgties par mūsu mirušajiem tuviniekiem?, kā pašam iemācīties dziedāt šo lūgšanu? u.t.t.

Novembrī mūsu pusē saļmas– lūgšanas par mirušajiem dzied regulāri. Dziedātāji pulcējas gan savās mājās, gan pagastu tautas un kultūras namos, bibliotēkās.  Baznīcā saļmas jeb mirušo ofīciju, kā tas saucās katoļu baznīcā, dzied 2.novembrī – Visu ticīgo mirušo piemiņas dienā.

2. un 8. novembrī saļmas dziedāja arī Balvu Novada muzejā, kur jebkurš varēja nākt un aizlūgt par savu mirušo tuvinieku dvēselēm. Tāpēc sakām no sirds īpašu paldies Kubulu ansambļa “Vakarblāzma” dziedātājām: Teklai Kozlovskai, Marijai Bukšai, Adelaidei Pipcānei, Marutai Ozolai, Zentai Gržibovskai, Maijai Osmanei, Nellijai Lielbārdei, kā arī Balvu dziedātājām: Annai Eisakai un Aijai Putniņai, kuras aktīvi dzied arī Balvu Romas katoļu baznīcas draudzes korī, Eleonorai Ķirsonei, Valentīnai Uzulānei, Regīnai Ākulei un visiem tiem, kuri pievienojās Saļmu dziedāšanai.

Šobrīd Balvu muzejs apkopo informāciju par saļmu dziedātājiem Ziemeļlatgalē ar mērķi saglabāt un turpināt šo tradīciju mūsu pusē. Esam jau dokumentējuši Saļmu dziedāšanu muzejā, Bērzpils pagasta saieta namā, kā arī 23.novembrī ir plānots doties pie dziedātājiem uz Balvu pagasta Tautas namu. Tāpēc aicināti visi, kuri dzied saļmas savā pusē, par to pastāstīt arī mums rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.vai zvanot pa tālr.64521430.

Ar lepnumu varam teikt, ka šīs tradīcijas nozīmību pierāda arī fakts, ka psalmu jeb mirušo ofīcija  dziedāšana Latgalē ir viena no vērtībām, kura iekļauta Latvijas Kultūras kanonā.